lack of road

रवींद्र साळवे : जव्हार-मोखाड्यातील अनेक गावपाड्यांना  जोडणारे रस्ते नसल्याने आदिवासी बांधवांना सोयी-सुविधांअभावी मरणयातना भोगाव्या...